29 desembre 2008

CURS DE MEDICINA I SOCORS DE MUNTANYA

Datas: Del 12 de febrer al 19 de març de 2009.

INTRODUCIÓ

Una preocupació comuna a totes les entitats excursionistes ha estat sempre la seguretat a l´hora de fer activitats a muntanya.

El mot seguretat el podríem definir com a la interiorització d´una actitud de respecte i de valoració del medi on es desenvolupen les activitats, tant en circumstàncies de normalitat com quan hi ha un accident.

Aquest curs pretén millorar el nivell de coneixements dels muntanyencs en relació amb la medicina i el socors com a elements imprescindibles per a practicar amb seguretat els esports i activitats de muntanya en el medi natural.

Compta amb el reconeixement d´Interès Sanitari de l´Institut d´Estudis de la Salut i amb el suport institucional de l´Institut d´Estudis de Medicina de Muntanya (Dr. August Castelló Roca) (IEMM) i de la Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Montaña (SEMAM).

Directors: Sr. Emili Tomàs i Oriol

Dra. Neus Borràs i Farran

OBJECTIUS

a) Inculcar el sentit de prevenció dels riscos que comporta la pràctica de les activitats de muntanya.

b) Proporcionar als assistents els coneixements teòrico-pràctics necessaris per tal que puguin actuar amb la màxima autosuficiència possible en una situació d´emergència mentre no tinguin l´ajut dels grups de rescat professionals.

c) Donar els coneixements biomèdics necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats de muntanya i motivar l´esperit de formació continuada.

No són objectius d´aquest curs formar professionals de la medicina, socorristes o del rescat de muntanya. Les tècniques que s´ensenyen són bàsiques i a l´abast de tothom. No és un curs d´especialització en les diferents tècniques dels esports de muntanya.

METODOLOGIA

El curs es desenvoluparà per mitjà de sessions teòriques, tallers i pràctiques.

Dins de les sessions teòriques hi haurà l´exposició d´un tema, acompanyada de recursos audiovisuals, a càrrec de professionals de la salut i d´altres que tenen relació amb el món de la muntanya. En finalitzar-les es farà un col·loqui sobre el tema amb els assistents.

Els tallers i les sessions pràctiques tenen com a finalitat desenvolupar els coneixements que s´imparteixen en les sessions teòriques.

L´aprofitament del curs es valorarà mitjançant un control de l´assistència a les classes teòriques i pràctiques, i una avaluació final. A aquesta avaluació es podran presentar tots els alumnes que hagin assistit al total de les pràctiques i a un mínim del 80 per cent de les sessions del curs, i tindran dret a un certificat d´assistència i aprofitament del CMSM, al del ASIN ” i al de RCPB DEA, els quals els seran lliurats pel Comitè Organitzador.

REGLAMENT

a) El nombre màxim de participants serà de 40 persones (mínim 25 alumnes) i es seguirà un rigorós ordre d´inscripció. Si el nombre de sol·licituts és més gran s´obrirà una llista d´espera.

b) Tots els alumnes hauran de ser majors de 18 anys i hauran de justificar que es compta amb la Llicència federativa de la FEEC (mínim C) corresponent a l´any en curs.

c) Per a la realització de les sortides pràctiques serà necessari que els participants coneguin les tècniques bàsiques necessàries per moure´s en medis de muntanya. Els cursetistes hauran de dur el material específic que indiqui l´organització.

d) L´ordre de les conferències i de les sessions pràctiques podrà ésser modificat a criteri de l´organització.

e) En tot moment els organitzadors vetllaran perquè la realització de les activitats del curs s´efectuïn amb la màxima seguretat.

f) S´haurà de justificar, en el moment de fer la inscripció, que s´està en possessió de l´assegurança de la Federació de Muntanya.

g) És obligatòria l´assistència a totes les sessions pràctiques.

h) Les persones que hagin assistit a un mínim del 80 per cent de les sessions del curs tindran dret a un certificat d´assistència i aprofitament.

i) L´organització del curs en podrà apartar qualsevol participant que demostri desinterès o manca de capacitat, o bé, que incompleixi el present reglament.

j) El Comitè Organitzador no es fa responsable de qualsevol accident que pugui succeir en el desenvolupament del curs.

k) Tot cas no previst en el present reglament serà resolt pel Comitè Organitzador del curs.

l) La inscripció al curs implica l´acceptació del present reglament.

CONTINGUT

– Unitat Didàctica 1: LA MUNTANYA, LLOC SEGUR?
(Història dels socors de muntanya, la salut del paissatge, espeleosocors)

– Unitat didàctica 2: EL CLIMA I ELS SEUS EFECTES
Meteorologia, allaus …)

– Unitat didàctica 3: MESURES PREVENTIVES. GAUDIR AMB SEGURETAT

– Unitat didàctica 4: EL SOCORS A LA MUNTANYA
(Atenció immediata, tècniques de socors, l’helicòpter)

– Unitat didàctica 5: PATOLOGIA LLIGADA AL CLIMA

– Unitat didàctica 6: PATOLOGIES MÈDICO-QUIRÚRGIQUES

– Unitat didàctica 7: PATOLOGIA TRAUMÀTICA

– Unitat didàctica 8: SUPORT VITAL (RCPB DEA)

– Unitat didàctica 9: TALLERS PRÀCTICS

– Unitat didàctica 10: DISCUSIÓ DE CASOS in situ

INSCRIPCIONS

Preu: 260 ?. ( 112 ?. de la formació de l?ASIN 2)
Llicència federativa de la FEEC (mínim C) corresponent a l?any 2009.

La inscripció es podrà complimentar a partir del 15 de desembre del 2008 fins el 19 de gener del 2009 al Centre Excursionista de Catalunya. Les places són limitades.