21 febrer 2014

Convocatòria i bases per a la concessió de subvencions per a la conservació i renovació de les vies d’escalada

1. Subvenció per a re-equipaments.
La Comissió d’Equipaments d’Escalada de la FEEC té encomanada l’adjudicació de subvencions per a la realització de renovacions d’instal·lacions antigues o equipaments per a la docència, els quals hauran d’ésser sol·licitats a la FEEC per mitjà d’una entitat federada, tot presentant un projecte complert de l’equipament. Aquestes subvencions s’adjudicaran seguint els criteris fixats al
Reglament de la Comissió.
Les subvencions es materialitzaran en forma de:
• Material (ancoratges)
• Màquina perforadora i altres accessòries
• Suport tècnic (equipadors)
• Assessorament tècnic (coneixements i formació)

2. Qui pot sol·licitar aquestes subvencions?
Podran demanar aquestes subvencions:
• Les entitats federades.
• Un mínim de tres persones, també federades, que ho sol·licitin per mitjà d’una entitat.Existirà un model de sol·licitud que caldrà omplir per a cada un dels reequipaments.

3. Calendari. 
3.1 Termini de presentació de projectes. 
Els interessats podran adreçar els seus projectes a la FEEC fins el proper 3 de març de 2014 a l’adreça de correu electrònic administraciotecnica@feec.cat o de forma presencial.

3.2 procediment per a l’ adjudicació de subvenció.
La Comissió d’Equipaments es reunirà per decidir quins projectes rebran subvenció atenent a l’interès del projecte, l’estat del material a reequipar i l’experiència dels equipadors. Un cop aprovades les quantitats subvencionades la FEEC ho farà públic i ho comunicarà als interessats via correu electrònic. Posteriorment els farà el lliurament dels materials necessaris.
3.3 termini de realització dels equipaments.
Les tasques dels equipaments es faran durant l’any 2014.

3.4 Termini per a la presentació de memòries. 
Les persones o entitats que hagin realitzat algun equipament subvencionat per la FEEC hauran de  presentar una memòria del mateix en el termini que va des del final de l’actuació fins a la data màxima el 15 de desembre del mateix any, a fi que la Comissió d’Equipaments pugui presentar la memòria final de l’exercici abans de finalitzar l’any.

4. Requisits o criteris que han de complir les zones o vies a equipar. 
Els projectes hauran de presentar-se per mitjà dels fulls de sol·licitud (un full per a cada via o sector esportiu a equipar).  En tots els casos convé comptar amb l’aprovació dels primers equipadors de la via o zona.
Caldrà respectar les possibles limitacions a la intervenció derivades de regulacions de caràcter mediambiental, de propietat o altres.

5. Materials a instal·lar.
Els materials a utilitzar seran sempre inoxidables.
Preferentment es donarà prioritat als parabolts i tant sols en llocs amb una corrosió extraordinària, punts d’assegurança molt especials o en itineraris d’escalada esportiva es podrà demanar la instal·lació d’ancoratges químics.
Com a norma general, per a les assegurances de via s’instal·larà parabolt inoxidable de 10 mm de diàmetre per 8 – 10 cm de longitud amb xapa també inoxidable.
Per a les reunions s’instal·larà dos parabolts de 12 mm de diàmetre per 8 – 10 cm de longitud amb xapes proveïdes d’anelles, tot el conjunt també inoxidable.
Els ràpels que coincideixin amb una via, les “reunions-rapel” estaran constituïdes preferentment per dos ancoratges M-12 units per una cadena en forma de “V” amb una anella al mig. Tot el conjunt també inoxidable. Al costat del ràpel s’instal·larà també un ancoratge M-12 Inox. Per refermar la instal·lació i facilitar les maniobres dels que pugen i dels que baixen.
Com a norma general, qualsevol instal·lació de ràpel tindrà sempre, en qualsevol cas 2 parabolts M-12 amb xapa, 2 trams de cadena en “V” i anella central. Tot en material inoxidable.
6. Qui realitza els equipaments?
Les persones responsables de l’equipament i que intervinguin al mateix, seran de reconeguda experiència. També faran constar al full de sol·licitud un currículum sobre la seva experiència en matèria d’equipaments.
Els equipaments seran supervisats per membres de la Comissió d’Equipaments d’Escalada de la FEEC.